תנאי שימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הצעדה השנתית של ״אקים ירושלים״ אגודה לקימום מפגרים, עמותה מספר 580015519 (להלן: ״העמותה״ ו- ״האתר״, בהתאמה). האתר מאפשר גיוס תרומות עבור העמותה והרשמה לאירוע הצעדה השנתית.

המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. קרא את התנאים בקפידה ובעיון, היות והם מהווים הסכם מחייב ביניכם ובין העמותה. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, עליך לצאת מאתר זה ולהימנע מלעשות בו שימושו.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן, גם לנשים. השימוש בלשון יחיד מכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

תוכן האתר
באתר מתפרסם מידע מגוון. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. העמותה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל טעות שעלולה להיות בקשר עם התכנים ולכל שימוש שייעשה בהם. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומים, קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, יצירות אודיו-ויזואליות, הקלטות, מוסיקה, עיצובים, טקסטים, תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: ״תוכן״), שייכים לעמותה ו/או היא מחזיקה בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור העמותה. השמות, הלוגו וכל סימני המסחר באתר ו/או המצויים באתר הינם סימני מסחר רשומים, הינם מוגנים על פי דינים ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיוב› שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי העמותה. אין לעשות באתר ו/או בתוכן האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

תרומות
העמותה מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בטלפון. אין לבצע תרומה, במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינך כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. בביצוע תרומה הנך מצהיר כי אתה כשיר לביצוע פעולות משפטיות או כי ניתן לך אישור אפוטרופוס לכך.

בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, והאם התקבלה או נדחתה. במידה והעסקה לא אושרה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או לביטול העיסקה.על ביטולי עסקאות יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ»א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו. בהתאם, עסקאות ניתנות לביטול בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ״א. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור..

אין למסור פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי העמותה תהא רשאית לחסום משתמש מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו, בהתאם לשיקול דעתה היה והמשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או מסר מידע כוזב ו/או עבר על הוראות הדין ו/או ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג׳, וכיוצ״ב. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

פרטיות וסודיות המידע
עמוד הסליקה באתר מאובטח ברמת הצפנה גבוהה ובתקן 1SSL PCI Leve בכדי להבטיח את חיסיון הפרטים והמידע באופן המרבי. המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר, וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א – 1981. העמותה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

העמותה לא תספק, בשום מקרה, מידע אישי שנמסר על-ידך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת העסקה, על אף האמור, העמותה תוכל לעשות שימוש במידע שברשותה אם התקבל בידיה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין אחר. כן תוכל העמותה לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי ו/או מחלוקת אחרת, אם יהיו בין העמותה לבינך.

שינויים באתר
העמותה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שינוי תנאי השימוש
העמותה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.

דין סמכות ושיפוט
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז ירושלים בלבד.